आमच्या शाखा
 

आमच्या शाखा

शाखा व शाखेचा पत्ता

फोन नंबर

कामकाजाची वेळ

हेड ऑफिस

अ/१६, कै. बाबुभाई राठी चौक, नेताजी सुभाषचंद्र बोस मार्ग, एम.आय.डी.सी., सातपूर,
नाशिक - ४२२००७,

२३५३५८३ ते २३५३५८६, २३०८२०० ते २०६
फॅक्स नंबर : ०२५३-२३५३५८१

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते ६.००
जेवणाची वेळ दु. २.०० ते २.३०

शनिवार
स. १०.०० ते २.००
कॅशची वेळ स. १०.००
ते दु. १.१५

 

धनवर्धिनी

’धनवर्धिनी’, टिळकपथ, नेहरू उद्यानासमोर, नाशिक ४२२००१

२३०८२१७, २१८, २१९

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३० व ५.३० ते ८.३०

शनिवार
स. १०.०० ते २.००
कॅशची वेळ स. १०.००
ते दु.१.१५

 

सकाळ सायं.

४३०/११, श्रीरामवाडी, एम. जी. रोड, नाशिक ४२२००१

२३०८२२१ आणि २२२

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३० व ५.३० ते ८.३०

शनिवार
स. १०.०० ते २.००
कॅशची वेळ स. १०.००
ते दु. १.१५

 

सातपूर

ए/१६, एम.आय.डी.सी., नेताजी सुभाषचंद्र बोस मार्ग, सातपूर, नाशिक ४२२००७

२३०८२२३

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.३० ते ६.००

शनिवार
स. १०.०० ते २.००
कॅशची वेळ स. १०.००
ते दु. १.१५

 

पंचवटी

कृष्णाजी जोशी कॉम्प्लेक्स, पंचवटी कारंजा, पंचवटी, नाशिक ४२२००३

२५१२९९६, २५११८४४ आणि २५१६८५१

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३० व ५.३० ते ८.३०

शनिवार
स. १०.०० ते २.००
कॅशची वेळ स. १०.००
ते दु. १.१५

 

टिळकवाडी

एल-३, जी-३, सुयोजित ट्रेड सेंटर, राजीव गांधी भवन समोर, शरणपूर रोड, नाशिक ४२२००२

२३०८२२४ व २२५

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३० व ५.३० ते ८.३०

शनिवार
स. १०.०० ते २.००
कॅशची वेळ स. १०.००
ते दु. १.१५

 

भद्रकाली

भद्रकाली मंदिर, भद्रकाली रोड, नाशिक ४२२००१

२३०८२२६ व २२७

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३० व ५.३० ते ८.३०

शनिवार
स. १०.०० ते २.००
कॅशची वेळ स. १०.००
ते दु. १.१५

 

सायखेडा

’धनलक्ष्मी’ मु. पो. सायखेडा, ता. निफाड, जि. नाशिक

०२५५०-२३२०७४ व २३२७७४

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते ५.००

शनिवार
स. १०.०० ते २.००

 

गांधीनगर

१९, २० व २१ शॉपिंग सेंटर, गांधीनगर, नाशिक ४२२००६

२४१४३११

सोमवार ते शुक्रवार
स. ११.०० ते ३.०० व ३.३० ते ७.००

शनिवार
स. १०.०० ते २.००
कॅशची वेळ स. १०.००
ते दु. १.१५

 

त्र्यंबकेश्वर

कै. मुरलीधर पुंजाजी पवार चौक, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी पथ, पाटील गल्ली, ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक

०२५९४-२३३१५५

सोमवार ते शुक्रवार
स. ११.०० ते ६.००

शनिवार
स. ११.०० ते ३.००
कॅशची वेळ स. १०.००
ते दु. १.१५

 

सिडको

शॉपिंग सेंटर, सिडको एरिया, शिवाजी चौक, जुने सिडको, नाशिक ४२२००९

२३९२३१९

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३० व ५.३० ते ८.३०

शनिवार
स. १०.०० ते २.००
कॅशची वेळ स. १०.००
ते दु. १.१५

 

पुणारोड

"हॉटेल रविंद्र कॉम्प्लेक्स", द्वारका, नासिक-पुणा रोड, नाशिक ४२२००१

२३०८२२८

सोमवार ते शुक्रवार
स. ११.०० ते ६.३०

शनिवार
स. १०.०० ते २.००
कॅशची वेळ स. १०.००
ते दु. १.१५

 

गंगापूररोड

विमल पार्क, मामा मुंगी मंगल कार्यालयाजवळ, गंगापूर रोड, पंपिंग स्टेशन, नाशिक ४२२००५

२३०८२२९, २३१७५६१

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३० व ५.३० ते ८.३०

शनिवार
स. १०.०० ते २.००
कॅशची वेळ स. १०.००
ते दु. १.१५

 

अंबड

धंनश्री पी/४, एम. आय. डी. सी. अंबड नासिक- ४२२०१०

२३०८२३०

सोमवार ते शुक्रवार
स. ११.०० ते ६.३०

शनिवार
स. १०.०० ते २.००
कॅशची वेळ स. १०.००
ते दु. १.१५

 

रविवारपेठ

अग्रेसर भवन विश्वस्त ट्रस्ट, सुंदर नारायन मंदिरा जवळ, नाशिक ४२२००१

२३०८२३१ आणि २३२

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०. ते २.३० व ५.३० ते ८.३०

शनिवार
स. १०.०० ते २.००
कॅशची वेळ स. १०.००
ते दु. १.१५

 

इगतपुरी

चांदवडकर सदन, वरची पेठ, इगतपुरी, जि. नाशिक ४२२४०३

०२५५३ -
२४४२३८, २४३१३७

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.३० ते ५.३०

शनिवार
स. १०.३० ते २.३०

 

पवननगर

एस/९४२, आषाढ सेक्टर, राजरत्न नगर, पवननगर नाशिक ४२२००९

२३९३७९३

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.३० ते ५.३०

शनिवार
स. १०.३० ते २.३०

 

मनमाड

२६ ते ३१ सानप कॉम्प्लेक्स, मालेगाव मनमाड रोड, ता. नांदगांव, जि. नाशिक ४२३१०४

०२५९१ - २२२६१०

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.३० ते ५.३०

शनिवार
स. १०.३० ते २.३०

 

नामपुर

घ.न. ७२३ पेठे गल्ली, मु. पो. नामपुर, ता. सटाना जि. नाशिक ४२३२०४

०२५५५ - २३४२९४

सोमवार ते शुक्रवार
स. ११.०० ते ६.००

शनिवार
स. ११.०० ते ३.००

 

उमराणे

मेनरोड, मु. पो. उमराणे, ता. मालेगाव, जि. नाशिक ४२३११०

०२५९८ - २६४४६९, २६४३६९

सोमवार ते शुक्रवार
स. ११.०० ते ६.००

शनिवार
स. ११.०० ते ३.००

 

विंचुर

लक्ष्मीनारायण बिल्डींग, बाजार पेठ मु. पो. विंचुर, ता. निफाड, जि. नासिक ४२२३०६

०२५५० - २६६९४२, २६६३५५

सोमवार ते शुक्रवार
स. ११.०० ते ६.००

शनिवार
स. ११.०० ते ३.००

 

लासलगांव

ए ३ ते ८, राधाई संकुल, लोटमगांव रोड, मार्केट यार्ड समोर, लासलगांव, ता. निफाड, जि. नाशिक

०२५५० - २६६९४२, २६६७४२

सोमवार ते शुक्रवार
स. ११.०० ते ६.००

शनिवार
स. ११.०० ते ३.००

 

पिंपळगांव

२०१, पहिला मजला, बाबा कॉम्प्लेक्स, आग्रारोड, मु. पो. पिंपळगांव, ता. निफाड, जि. नाशिक

०२५५० - २५१२८२

सोमवार ते शुक्रवार
स. ११.०० ते ६.००

शनिवार
स. ११.०० ते ३.००

 

मालेगांव

एम. जी. लोढा, लोढा मार्केट, सटाणा रोड, मु. पो. मालेगांव जि. नाशिक ४२३२०३

०२५५४ - २५१००२ आणि २५५७९९

सोमवार ते शुक्रवार
स. ११. ते ६.००

शनिवार
स. ११.०० ते ३.००

 

सटाणा

१७९३, आशिर्वाद बिल्डींग, नेहरु रोड, मु. पो. सटाणा जि. नाशिक ४२३३०१

०२५५४ - २२४०१५ आणि २२५०७५

सोमवार ते शुक्रवार
स. ११. ते ६.००

शनिवार
स. ११.०० ते ३.००

 

नाशिकरोड

रेजिमेंटल प्लाझा, गाळा न. १०/११ तळमजला, म. गाधी रोड बिटको पॉईट जवळ, नाशिकरोड ४२२१०१

२४६०१६०

सोमवार ते शुक्रवार
स. ११. ते ६.३०

शनिवार
स. ११.०० ते ३.००
कॅशची वेळ स. १०.०० ते
दु. १.१५

 

घोटी

विजयराज मार्केट ओल्ड मंबई-आग्रा रोड मु. पो. घोटी, ता. इगतपुरी जि. नाशिक

२४६०१६०

सोमवार ते शुक्रवार
स. ११. ते ६.३०

शनिवार
स. ११.०० ते ३.००
कॅशची वेळ स. १०.०० ते
दु. १.१५

 

कळवण

श्रीराम सॉमिल समोर, बस स्टॅण्ड समोर मु. पो. ता. कळवण जि. नाशिक

०२५९२ - २२१७३९ आणि २२२५४२

सोमवार ते शुक्रवार
स. ११. ते ५.००

शनिवार
स. १०.०० ते २.००

 

इंदिरानगर

संदेश संकुल अपार्टमेंट, को-ऑप .हौ. सोसायटी, राजसारथि सोसायटी, इंदिरानगर, नाशिक ४२२००९

२३२५७९३

सोमवार ते शुक्रवार
स. ११. ते ६.००

शनिवार
स. ११.०० ते ३.००

 

सिन्नर

नगरपरिषद संकुल एस. टी. स्टॅण्ड जवळ मु. पो. सिन्नर, जि. नाशिक

०२५५१ - २२२०८४

सोमवार ते शुक्रवार
स. ११. ते ६.००

शनिवार
स. ११.०० ते ३.००

 

दिंडोरी

६ ते १०, जानकी संकुल, जुना कळवण रोड मु. पो. ता. दिंडोरी जि. नासिक

०२५५७ - २२१४०२

सोमवार ते शुक्रवार
स. ११. ते ६.००

शनिवार
स. ११.०० ते ३.००

 

जालना

घर. न.१/२४/३० आणि ३१, तळमजला, सदर बाजार शोलाचौक, जालना, जि. जालना ४३१२०३

०२४८२ - २३६१०७

सोमवार ते शुक्रवार
स. ११. ते ६.००

शनिवार
स. ११. ते ६.००

 

पुणे शाखा

सिटी सर्व्हे न. १०८९, स्वामी सहवास बिल्डींग, शिवाजी रोड, बुधवार पेठ, दत्त मंदिराजवळ पुणे २

०२० - २४४८४००३

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.३० ते १.३०
व २.०० ते ६.००

शनिवार
स. १०.०० ते २.३०

 

जळगाव

प्लॉट न.५०,
बिसनजी नगर, जिल्हा पेठ,
होमगार्ड कार्यालया शेजारी,
जळगाव ४२५००१

०२५७ - २२२१३६४

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.३० ते ६.००

शनिवार
स. १०.०० ते २.००

 

अहमदनगर

२४२४, पहिला मजला, दाल मंडई, अहमदनगर ४१४००१

०२४१ - २३५४२६२

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते ५.००

शनिवार
स. १०.०० ते २.००

 

दादर

राजगिर कोर्ट, विंग-बी, ग्राऊंड फ्लोअर, कोहिनुर रोड, हॉटेल प्रितम समोर दादर मुंबई ४०००१४

०२२ - २४१५५१०६ आणि २४१५५४२६

सोमवार ते शुक्रवार
स. ०९.३० ते २.०० व
५.०० ते ७.३०

शनिवार
स. ०९.०० ते १.३०

 

नांदगांव

१०८, मुनीश्री. चंद्रासागर दिगंबर जैन धर्मार्थ मेडीकल, भगवान महाविर मार्ग, मु. पो. नांदगांव ता. नांदगांव जि. नाशिक ४२३१०६

०२५५२ - २४२५१६

सोमवार ते शुक्रवार
स. ११.०० ते ६.००

शनिवार
स. ११.०० ते ३.००

 

आडगांव नाका

कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स नं. २, गाळा नं. १५ मार्केटयार्ड, पेठरोड, पंचवटी, नाशिक ३

२०२२९९३

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३० व
०५.०० ते ८.००

शनिवार
स. १०.०० ते २.००
कॅशची वेळ स. १०.०० ते
दु. १.१५

 

आडगांव नाका

कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स नं. २, गाळा नं. १५ मार्केटयार्ड, पेठरोड, पंचवटी, नाशिक ३

२०२२९९३

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३० व
०५.०० ते ८.००

शनिवार
स. १०.०० ते २.००
कॅशची वेळ स. १०.०० ते
दु. १.१५

 

वणी शाखा

१०६, पंचाल लेन, श्री. संभवनाथ जैन मुर्तीपुजक संघ मु. पो. वणी, ता. दिडोरी, जि. नाशिक

०२५५७ - २२०७००

सोमवार ते शुक्रवार
स. ११.०० ते ६.००

शनिवार
स. ११.०० ते ३.००

 

चांदवड

डुंगरवाल कॉम्प्लेक्स, सोमवार पेठ, मु.पो. ता. चांदवड, जि. नाशिक

०२५५६ - २५३२१८

सोमवार ते शुक्रवार
स. ११.०० ते ५.००

शनिवार
स. १०.०० ते २.००

 

हैद्राबाद

पहिला मजला, अमरनाथ एनक्यु, गौलीगुडा चमन हैद्राबाद

०४० - २४७३४०२९
२४७३४३२९

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.३० ते ५.३०

शनिवार
स. १०.३० ते २.३०

 

श्रीरामपुर

शिवाजीरोड, श्रीरामपुर, जि. अहमदनगर ४१३७०९

०२४२२ - २२२६५०
२२२३५१

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३० व
०४.३० ते ०७.३०

शनिवार
स. ११.०० ते ३.००

 

राहाता

म. ज्योतिबा फुले व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शॉपिंग सेंटर, दुसरा मजला, हॉल क्र. १०/११ मु. पो. राहता, जि. अहमदनगर

०२४२३ - २४३६५६

सोमवार ते शुक्रवार

शनिवार

 

सुरत

सिटी सर्वे नं.८६८, टीपी-६ एफपी-२६४/पी, श्री जय मारुती कॉम्प्लेक्स, तळ मजला गुजराथ समाचार प्रेस जवळ, उधना दरवाजा, रिंग रोड, सुरत

०२६१ - २६३१६७०

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३० व
०३.०० ते ०६.३०

शनिवार
स. १०.३० ते २.३०

 

अशोका मार्ग

भावना संकुल, अशोका मार्ग नाशिक

२०२५०८३

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३० व
०५.३० ते ०८.३०

शनिवार
स. १०.०० ते २.००
कॅशची वेळ स. १०.०० ते
दु. ०१.१५

 

मुंबई नाका

श्री कला शक्ती अपार्टमेंट, भाभा नगर नाशिक

२५०१९३८

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३० व
०५.३० ते ०८.३०

शनिवार
स. १०.०० ते २.००
कॅशची वेळ स. १०.०० ते
दु. ०१.१५

 

संगमनेर

गायञी सोसायटी, नवीन नगर रोड मु. पो. संगमनेर जि. अहमदनगर

०२४२५ - २२२१९१

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.३० ते ३.०० व
०३.३० ते ०६.३०

शनिवार
स. ११.०० ते ३.००

 

जुने नाशिक

घर. नं. ३०७६, बागवान पुरा, जुने नाशिक नाशिक

२५९५८११

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३० व
०५.३० ते ०८.३०

शनिवार
स. १०.०० ते २.००
कॅशची वेळ स. १०.०० ते
दु. ०१.१५

 

ओझर

पहिला मजला, विश्व सत्य कॉलेज समोर जाधव कॉम्प्लेक्स मु. पो. ओझर ता. निफाड, जि. नाशिक

०२५५० - २७१२७१

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३० व
०५.३० ते ०८.३०

शनिवार
स. ११.०० ते ३.००

 

औरंगाबाद

४/४/८७/१ पांडे भुवन, महाराष्ट्र बँकेसमोर, चौराहा, औरंगाबाद ४३१००१

०२४० - २३४०७२९

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३० व
०३.०० ते ०६.००

शनिवार
स. ११.०० ते ३.००

 

गिरणारे

समस्त तेली वर्ग समाज मंगल कार्यालय, ग्रामपालिका घर नं. ५१, मेनरोड,बाजारपट्टी, गिरणारे, जि. नाशिक

०२५३ - २२१५६०३

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.०० व
०३.०० ते ०६.००

शनिवार
स. ११.०० ते ३.००

 

निफाड

रुणवाल प्लाझा, शनि चौक, ग्रामपंचायत घर नं. २७८/१/२, निफाड,मु. पो. ता. निफाड, जि. नाशिक

०२५५० - २४२००६

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.०० व
०३.०० ते ०६.००

शनिवार
स. ११.०० ते ३.००

 

येवला

घर नं. २१३९, हुंडीवाला रोड, राणा प्रताप पुतळ्या जवळ, मु. पो. येवला, जि. नाशिक ४२३४०१

०२५५९ - २६७००८

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.०० व
०३.०० ते ०६.००

शनिवार
स. ११.०० ते ३.००

 

देवळालीकॅम्प

नागेश भवन, तळमजला, ८२, हौसन रोड, देवळाली कॅम्प, जि. नाशिक

२४९२५२५

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३० व
०५.३० ते ०८.३०

शनिवार
स. ११.०० ते ३.००

 

गोविंद नगर

गाळा नं. १, २, व ३ अनमोल प्राईड, चौक नं. २ गायकवाड हॉस्पीटल जवळ, गोविंद नगर, नाशिक ४२२००९

२४७११३०

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३० व
०५.०० ते ०८.३०

शनिवार
स. १०.०० ते २.००
कॅशची वेळ स. १०.०० ते
०१.१५

 

हरसूल

घर नं. २४, देना बँकेसमोर, मु. पो. हरसूल, ता. ञ्यबंकेश्वर, जि. नाशिक

०२५५८ - २५७५५५

सोमवार ते शुक्रवार
स. ०९.०० ते ०५.००

शनिवार
स. ११.०० ते ३.००

 

अशोक नगर

राजदिप इमारत, स्टेट एम्प्लॉईज सोसायटी, चाटे कोचिंग क्लास खाली, अशोक नगर, सातपुर, नाशिक ४२२००७

२३५१९२१

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते ०२.३० व
०५.३० ते ०८.३०

शनिवार
स. १०.०० ते २.००
कॅशची वेळ स. १०.०० ते
०१.१५

 

जेलरोड

घर नं. ६३१, संत ज्ञानेश्वर नगर, जेलरोड, दसक, नाशिकरोड, नाशिक

२४३१९६६

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते ०२.३० व
०५.३० ते ०८.३०

शनिवार
स. १०.०० ते २.००
कॅशची वेळ स. १०.०० ते
०१.१५

 

सुरगाणा

घर नं. ७०, बाजार पेठ, एन. डी. सी. सी. बँकेच्या शाखेजवळ, मु. पो. ता. सुरगाणा, जि. नाशिक

०२५९३ - २२३२५८

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.०० व
०३.०० ते ०६.००

शनिवार
स. १०.०० ते २.००
कॅशची वेळ स. १०.०० ते
०१.१५

 

लासुर स्टेशन

ग्राम पंचायत मिळकत नं. १७१९, इंद्रप्रस्थ कॉम्प्लेक्स, स्वरुप नगर, लासुर स्टेशन, ता. गंगापुर, जि. औरंगाबाद ४२३७०२

०२४३३ - २४१०५९

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.०० व
०३.०० ते ०६.००

शनिवार
स. १०.०० ते २.००
कॅशची वेळ स. १०.०० ते
०१.१५

 

भगूर

वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, मारवाडी लेन, शिवाजी चौकाजवळ, भगूर, ता., जि. नाशिक.

२४९००४०

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.०० व
०३.०० ते ०६.००

शनिवार
स. १०.०० ते २.००
कॅशची वेळ स. १०.०० ते
०१.१५

 

पेठ

यशवंत ग्रामिण पतसंस्था इमारत, एसबीआय जवळ, बाजारपेठ, ता. पेठ

०२५५८-२२५५२५

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३० व ३.०० ते ६.००
कॅशची वेळ स. १०.०० ते ६.००

शनिवार
स. १०.०० ते २.००
कॅशची वेळ स. १०.०० ते दु. १.१५

 

देवळा

शारदा निवास, विश्वसिंधु नगर, देवळा, मु. पो. देवळा, ता. देवळा, जि. नाशिक

०२५९२-२२८१०६

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३० व ३.०० ते ५.३०
कॅशची वेळ स. १०.०० ते ५.३०

शनिवार
स. १०.०० ते २.००
कॅशची वेळ स. १०.०० ते दु. १.१५

 

गोळे कॉलनी,

जंकी प्लाजा,
गोळे कॉलनी, नाशिक

 

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३०
व ५.३० ते ८.३०

शनिवार
स. १०.०० ते २.००

 

वाशी

के-३०, ए पी ए एम सी,
मार्केट नं. १, फेज-२,
वाशी, नवी मुंबई ४०० ७०३

 

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते ६.००

शनिवार
स. १०.०० ते २.००

 

चाकण

"पृथ्वीप्रस्थ" बिल्डींग,
पहिला मजला बी-३,
मेन बाजार, चाकण.
ता.: खेड, जि.: पुणे ४१० ५०१

 

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते ६.००

शनिवार
स. १०.०० ते २.००

 

धुळे

घर नं. ३०३६, पंचकंदिल,
मुंबई आग्रा रोड,
धुळे ४२४ ००१

 

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते ६.००

शनिवार
स. १०.०० ते २.००

 

आनंदवल्ली

’प्लॉट नं. ३, आनंदी नगर,को. ऑप. हौ. सो., बस स्टॉप जवळ, आनंदवल्ली, ता./जि. नाशिक

 

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३० व ५.३० ते ८.३०

शनिवार
स. १०.०० ते २.००

 

मालेगाव (सिन्नर) एम.आय.डी.सी.

प्लॉट नं. पी-२, निमा हाऊस, ग्राउंड फ्लोअर, एम.आय.डी.सी. मालेगाव, ता. सिन्नर, जि. नाशिक

 

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते ६.००

शनिवार
स. १०.०० ते २.००

 

नंदुरबार

गांधी पुतळा जवळ, नंदुरबार. ता./जि. नंदुरबार

 

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते ६.००

शनिवार
स. १०.०० ते २.००

 

दोंडाईचा

रावलबंदु जयगंगा चॅरिटी ट्रस्ट, दोंडाईचा. जि. धुळे

 

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते ६.००

शनिवार
स. १०.०० ते २.००

 

भोसरी (पुणे)

३८१/१, गव्हाणे वस्ती, सदाशिव पॅलेस, भोसरी, पुणे.

 

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते ६.००

शनिवार
स. १०.०० ते २.००

 

म्हसरुळ

हॉटेल शिवा जवळ, आकाश पेट्रोल पंप, दिंडोरी रोड, म्हसरुळ, नाशिक.

 

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३०
व ५.३० ते ८.३०

शनिवार
स. १०.०० ते २.००

 

उंटवाडी (त्रिमुर्ती)

एन-५३/व्ही.ई./१२/८, स्वामी बिल्डींग, पाटील नगर, त्रिमुर्ती चौक, सिडको, नाशिक.

 

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३०
व ५.३० ते ८.३०

शनिवार
स. १०.०० ते २.००

 

आडगांव

 

 

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते ६.००

शनिवार
स. १०.०० ते २.००

 

गोंदे धुमाळा

सर्वे नं. ३१२/ब, गट नं.१२३, स्टेट बँक ऑफ इंडिया जवळ, गोंदे फाटा, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक.

०२५५३- २२५१७५

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३०
व ५.३० ते ८.३०

शनिवार
स. १०.०० ते २.००

 

चांदोरी

गोदावरी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी मु.पो. चांदोरी ,

ता. निफाड , जि. नाशिक पिन ४२२२०००.

 

सोमवार ते शुक्रवार

शनिवार

 

कॉलेज रोड

रहाळकर चेंबर्स " ७/७/१ ब सोहम

बंगला पाटील लेन नं.३ & ४ ,

कॉलेज रोड, नाशिक.

 

सोमवार ते शुक्रवार

शनिवार

 

हनुमान वाडी

" श्री क्रिष्णा " ड्रीम कास्टल अपार्टमेंट जवळ मखमलाबाद रोड नाशिक.

 

सोमवार ते शुक्रवार

शनिवार

 

अभोणा

संताजी चौक , नांदुरी रोड बस

स्टॅंड समोर मु.पो. अभोणा ता. कळवण, जि. नाशिक.

०२५५३- २२५१७५

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३०
व ५.३० ते ८.३०

शनिवार
स. १०.०० ते २.००

 

मखमलाबाद

अंजनी कॉमप्लेक्स शॉप न.१२३,

मेन रोड मु.पो.मखमलाबाद

ता.जि. नाशिक.

०२५५३- २२५१७५

सोमवार ते शुक्रवार
स. १०.०० ते २.३०
व ५.३० ते ८.३०

शनिवार
स. १०.०० ते २.००

 
 
 
Top