BANK MINIMISE RATE OF INTEREST FOR FOLLOWING LOAN PRODUCTS : GOLD LOAN - Rate of Interest 9. 90 % , HOME LOAN UP TO 25 LACS - Rate of Interest 9 . 50 %, BEDANA AND PLEDGE LOAN - Rate of Interest 12 . 00 %, HOME LOAN ABOVE 25 LACS - Rate of Interest 9 . 75 % .

मा. श्री. भंडारी सोहनलाल मोहनलाल

अध्यक्ष

मा. श्री. पवार नरेंद्र (नंदुनाना) हिरामण

उपाध्यक्ष
 

संचालक मंडळ

अ. क्र. संचालकाचे नाव पद
१. मा. श्री. भंडारी सोहनलाल मोहनलाल अध्यक्ष
२. मा. श्री. पवार नरेंद्र (नंदुनाना ) हिरामण उपाध्यक्ष
३. मा. श्री. गिते वसंत निवृत्ती संचालक
४. मा. श्री. धात्रक हेमंत हरिभाऊ संचालक
५. मा. श्री. दायमा प्रकाश मोतीलाल संचालक
६. मा. श्री. डागा शिवदास मोहनलाल (सी. ए. ) संचालक
७. मा. श्री. गोठी अविनाश मुळचंद संचालक
८. मा. श्री. नहार सुभाष चंपालाल संचालक
९. मा. श्री. जैन कांतीलाल भागचंद संचालक
१०. मा. श्री. ठाकरे रंजन पुंजाराम संचालक
११. मा. श्री. लोढा हरीष बाबुलाल संचालक
१२. मा. श्री. गिते गणेश बबन संचालक
१३. मा. श्री. साने विजय राजाराम संचालक
१४. मा. श्री. संचेती प्रफुल्ल बुधमल संचालक
१५. मा. श्री. बुरड महेंद्र मुळचंद संचालक
१६. मा. श्री. धाडीवाल संतोष मांगीलाल संचालक
१७. मा. श्री. सोनजे अशोक (आबा ) श्रावण संचालक
१८. मा. श्री. चौधरी भानुदास नारायण संचालक
१९. मा. सौ. छाजेड शोभा जयप्रकाश संचालक
२०. मा. सौ. जातेगावकर रजनी जयप्रकाश संचालक
२१. मा. श्री. दिवे प्रशांतअशोक संचालक

 

Quick Links

ठेव योजना

Copyright © namco-bank. All Right Reserved. | Designed & Developed By : Xposure Techmedia Pvt. Ltd.