• हेड ऑफिस
 • अ/१६, कै. बाबुभाई राठी चौक, नेताजी सुभाषचंद्र बोस मार्ग, एम.आय.डी.सी., सातपूर, नाशिक - ४२२००७,

 • २३५३५८३ ते २३५३५८६, २३०८२०० ते २०६ फॅक्स नंबर : ०२५३-२३५३५८१

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.30

 • धनवर्धिनी
 • ’धनवर्धिनी’, टिळकपथ, नेहरू उद्यानासमोर, नाशिक ४२२००१

 • २३०८२१७, २१८, २१९

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • सकाळ सायं.
 • ४३०/११, श्रीरामवाडी, एम. जी. रोड, नाशिक ४२२००१

 • २३०८२२१ आणि २२२

 • सोमवार ते शनिवार स.१०.०० ते ६.००

 • सातपूर
 • ए/१६, एम.आय.डी.सी., नेताजी सुभाषचंद्र बोस मार्ग, सातपूर, नाशिक ४२२००७

 • २३०८२२३

 • सोमवार ते शनिवार स.१०.०० ते ६.००

 • पंचवटी
 • कृष्णाजी जोशी कॉम्प्लेक्स, पंचवटी कारंजा, पंचवटी, नाशिक ४२२००३

 • २५१२९९६, २५११८४४ आणि २५१६८५१

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • टिळकवाडी
 • एल-३, जी-३, सुयोजित ट्रेड सेंटर, राजीव गांधी भवन समोर, शरणपूर रोड, नाशिक ४२२००२

 • २३०८२२४ व २२५

 • सोमवार ते शनिवार स.१०.०० ते ६.००

 • भद्रकाली
 • भद्रकाली मंदिर, भद्रकाली रोड, नाशिक ४२२००१

 • २३०८२२६ व २२७

 • सोमवार ते शनिवार स.१०.०० ते ६.००

 • सायखेडा
 • ’धनलक्ष्मी’ मु. पो. सायखेडा, ता. निफाड, जि. नाशिक

 • ०२५५०-२३२०७४ व २३२७७४

 • सोमवार ते शनिवार स.१०.०० ते ६.००

 • गांधीनगर
 • १९, २० व २१ शॉपिंग सेंटर, गांधीनगर, नाशिक ४२२००६

 • २४१४३११

 • सोमवार ते शनिवार स.१०.०० ते ६.००

 • त्र्यंबकेश्वर
 • कै. मुरलीधर पुंजाजी पवार चौक, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी पथ, पाटील गल्ली, ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक

 • ०२५९४-२३३१५५

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • सिडको
 • शॉपिंग सेंटर, सिडको एरिया, शिवाजी चौक, जुने सिडको, नाशिक ४२२००९

 • २३९२३१९

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • पुणारोड
 • "हॉटेल रविंद्र कॉम्प्लेक्स", द्वारका, नासिक-पुणा रोड, नाशिक ४२२००१

 • २३०८२२८

 • सोमवार ते शनिवार स.१०.०० ते ६.००

 • गंगापूररोड
 • विमल पार्क, मामा मुंगी मंगल कार्यालयाजवळ, गंगापूर रोड, पंपिंग स्टेशन, नाशिक ४२२००५

 • २३०८२२९, २३१७५६१

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • अंबड
 • धंनश्री पी/४, एम. आय. डी. सी. अंबड नासिक- ४२२०१०

 • २३०८२३०

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • रविवारपेठ
 • अग्रेसर भवन विश्वस्त ट्रस्ट, सुंदर नारायन मंदिरा जवळ, नाशिक ४२२००१

 • २३०८२३१ आणि २३२

 • सोमवार ते शनिवार स.१०.०० ते ६.००

 • इगतपुरी
 • चांदवडकर सदन, वरची पेठ, इगतपुरी, जि. नाशिक ४२२४०३

 • ०२५५३ - २४४२३८, २४३१३७

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • पवननगर
 • एस/९४२, आषाढ सेक्टर, राजरत्न नगर, पवननगर नाशिक ४२२००९

 • २३९३७९३

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • मनमाड
 • २६ ते ३१ सानप कॉम्प्लेक्स, मालेगाव मनमाड रोड, ता. नांदगांव, जि. नाशिक ४२३१०४

 • ०२५९१ - २२२६१०

 • सोमवार ते शनिवार स.१०.०० ते ६.००

 • नामपुर
 • घ.न. ७२३ पेठे गल्ली, मु. पो. नामपुर, ता. सटाना जि. नाशिक ४२३२०४

 • ०२५५५ - २३४२९४

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • उमराणे
 • मेनरोड, मु. पो. उमराणे, ता. मालेगाव, जि. नाशिक ४२३११०

 • ०२५९८ - २६४४६९, २६४३६९

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • विंचुर
 • लक्ष्मीनारायण बिल्डींग, बाजार पेठ मु. पो. विंचुर, ता. निफाड, जि. नासिक ४२२३०६

 • ०२५५० - २६६९४२, २६६३५५

 • सोमवार ते शनिवार स.१०.०० ते ६.००

 • लासलगांव
 • ए ३ ते ८, राधाई संकुल, लोटमगांव रोड, मार्केट यार्ड समोर, लासलगांव, ता. निफाड, जि. नाशिक

 • ०२५५० - २६६९४२, २६६७४२

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • पिंपळगांव
 • २०१, पहिला मजला, बाबा कॉम्प्लेक्स, आग्रारोड, मु. पो. पिंपळगांव, ता. निफाड, जि. नाशिक

 • ०२५५० - २५१२८२

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • मालेगांव
 • एम. जी. लोढा, लोढा मार्केट, सटाणा रोड, मु. पो. मालेगांव जि. नाशिक ४२३२०३

 • ०२५५४ - २५१००२ आणि २५५७९९

 • सोमवार ते शनिवार स.१०.०० ते ६.००

 • सटाणा
 • १७९३, आशिर्वाद बिल्डींग, नेहरु रोड, मु. पो. सटाणा जि. नाशिक ४२३३०१

 • ०२५५४ - २२४०१५ आणि २२५०७५

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • नाशिकरोड
 • रेजिमेंटल प्लाझा, गाळा न. १०/११ तळमजला, म. गाधी रोड बिटको पॉईट जवळ, नाशिकरोड ४२२१०१

 • २४६०१६०

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • घोटी
 • विजयराज मार्केट ओल्ड मंबई-आग्रा रोड मु. पो. घोटी, ता. इगतपुरी जि. नाशिक

 • २४६०१६०

 • सोमवार ते शनिवार स.१०.०० ते ६.००

 • कळवण
 • श्रीराम सॉमिल समोर, बस स्टॅण्ड समोर मु. पो. ता. कळवण जि. नाशिक

 • ०२५९२ - २२१७३९ आणि २२२५४२

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००/p>

 • इंदिरानगर
 • संदेश संकुल अपार्टमेंट, को-ऑप .हौ. सोसायटी, राजसारथि सोसायटी, इंदिरानगर, नाशिक ४२२००९

 • २३२५७९३

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • सिन्नर
 • नगरपरिषद संकुल एस. टी. स्टॅण्ड जवळ मु. पो. सिन्नर, जि. नाशिक

 • ०२५५१ - २२२०८४

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • दिंडोरी
 • ६ ते १०, जानकी संकुल, जुना कळवण रोड मु. पो. ता. दिंडोरी जि. नासिक

 • 02557221402

 • सोमवार ते शनिवार १०.०० ते ६.००

 • जालना
 • घर. न.१/२४/३० आणि ३१, तळमजला, सदर बाजार शोलाचौक, जालना, जि. जालना ४३१२०३

 • Phone No.02482236107

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • पुणे शाखा
 • सिटी सर्व्हे न. १०८९, स्वामी सहवास बिल्डींग, शिवाजी रोड, बुधवार पेठ, दत्त मंदिराजवळ पुणे २

 • 02024484003

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • जळगाव
 • प्लॉट न.५०, बिसनजी नगर, जिल्हा पेठ, होमगार्ड कार्यालया शेजारी, जळगाव ४२५००१

 • Phone No.02572221364

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • अहमदनगर
 • २४२४, पहिला मजला, दाल मंडई, अहमदनगर ४१४००१

 • 02412354262

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • दादर
 • राजगिर कोर्ट, विंग-बी, ग्राऊंड फ्लोअर, कोहिनुर रोड, हॉटेल प्रितम समोर दादर मुंबई ४०००१४

 • 02224155106 / 24155426

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • नांदगांव
 • १०८, मुनीश्री. चंद्रासागर दिगंबर जैन धर्मार्थ मेडीकल, भगवान महाविर मार्ग, मु. पो. नांदगांव ता. नांदगांव जि. नाशिक ४२३१०६

 • Phone No.02552242516

 • सोमवार ते शनिवार स.१०.०० ते ६.००

 • आडगांव नाका
 • कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स नं. २, गाळा नं. १५ मार्केटयार्ड, पेठरोड, पंचवटी, नाशिक ३

 • Phone No.02532022993

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • वणी शाखा
 • १०६, पंचाल लेन, श्री. संभवनाथ जैन मुर्तीपुजक संघ मु. पो. वणी, ता. दिडोरी, जि. नाशिक

 • Phone No.02557220700

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • चांदवड
 • डुंगरवाल कॉम्प्लेक्स, सोमवार पेठ, मु.पो. ता. चांदवड, जि. नाशिक

 • Phone No.02556253218

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • हैद्राबाद
 • पहिला मजला, अमरनाथ एनक्यु, गौलीगुडा चमन हैद्राबाद

 • Phone No.04024734029 / 24734329

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • श्रीरामपुर
 • शिवाजीरोड, श्रीरामपुर, जि. अहमदनगर ४१३७०९

 • Phone No.02422222650 / 222351

 • सोमवार ते शनिवार १०.०० ते ६.००

 • राहाता
 • म. ज्योतिबा फुले व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शॉपिंग सेंटर, दुसरा मजला, हॉल क्र. १०/११ मु. पो. राहता, जि. अहमदनगर

 • Phone No. --

 • सोमवार ते शनिवार शनिवार १०.०० ते ६.००

 • सुरत
 • सिटी सर्वे नं.८६८, टीपी-६ एफपी-२६४/पी, श्री जय मारुती कॉम्प्लेक्स, तळ मजला गुजराथ समाचार प्रेस जवळ, उधना दरवाजा, रिंग रोड, सुरत

 • Phone No. 02612631670

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • अशोका मार्ग
 • भावना संकुल, अशोका मार्ग नाशिक

 • Phone No. 02532025083

 • सोमवार ते शनिवार स.१०.०० ते ६.००

 • मुंबई नाका
 • श्री कला शक्ती अपार्टमेंट, भाभा नगर नाशिक

 • Phone No. 02532501938

 • सोमवार ते शनिवार स.१०.०० ते ६.००

 • संगमनेर
 • गायञी सोसायटी, नवीन नगर रोड मु. पो. संगमनेर जि. अहमदनगर

 • Phone No. 2425222191

 • सोमवार ते शनिवार स.१०.०० ते ६.००

 • जुने नाशिक
 • घर. नं. ३०७६, बागवान पुरा, जुने नाशिक नाशिक

 • Phone No. 253595811

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • ओझर
 • पहिला मजला, विश्व सत्य कॉलेज समोर जाधव कॉम्प्लेक्स मु. पो. ओझर ता. निफाड, जि. नाशिक

 • Phone No. 2550271271

 • सोमवार ते शनिवार स.१०.०० ते ६.००

 • औरंगाबाद
 • ४/४/८७/१ पांडे भुवन, महाराष्ट्र बँकेसमोर, चौराहा, औरंगाबाद ४३१००१

 • Phone No. 2402340729

 • सोमवार ते शनिवार स.१०.०० ते ६.००

 • गिरणारे
 • समस्त तेली वर्ग समाज मंगल कार्यालय, ग्रामपालिका घर नं. ५१, मेनरोड,बाजारपट्टी, गिरणारे, जि. नाशिक

 • Phone No. 2532215603

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • निफाड
 • रुणवाल प्लाझा, शनि चौक, ग्रामपंचायत घर नं. २७८/१/२, निफाड,मु. पो. ता. निफाड, जि. नाशिक

 • Phone No. 2550242006

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • येवला
 • घर नं. २१३९, हुंडीवाला रोड, राणा प्रताप पुतळ्या जवळ, मु. पो. येवला, जि. नाशिक ४२३४०१

 • Phone No. 2559267008

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • गोविंद नगर
 • गाळा नं. १, २, व ३ अनमोल प्राईड, चौक नं. २ गायकवाड हॉस्पीटल जवळ, गोविंद नगर, नाशिक ४२२००९

 • Phone No. 2532471130

 • सोमवार ते शनिवार स.१०.०० ते ६.००

 • देवळालीकॅम्प
 • नागेश भवन, तळमजला, ८२, हौसन रोड, देवळाली कॅम्प, जि. नाशिक

 • Phone No. 2532492525

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • हरसूल
 • घर नं. २४, देना बँकेसमोर, मु. पो. हरसूल, ता. ञ्यबंकेश्वर, जि. नाशिक

 • Phone No. 2558227555

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • अशोक नगर
 • राजदिप इमारत, स्टेट एम्प्लॉईज सोसायटी, चाटे कोचिंग क्लास खाली, अशोक नगर, सातपुर, नाशिक ४२२००७

 • Phone No. 2532351921

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • जेलरोड
 • घर नं. ६३१, संत ज्ञानेश्वर नगर, जेलरोड, दसक, नाशिकरोड, नाशिक

 • Phone No. 2532431966

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • सुरगाणा
 • घर नं. ७०, बाजार पेठ, एन. डी. सी. सी. बँकेच्या शाखेजवळ, मु. पो. ता. सुरगाणा, जि. नाशिक

 • Phone No. 02593-223258

 • सोमवार ते शनिवार स.१०.०० ते ६.००

 • लासुर स्टेशन
 • ग्राम पंचायत मिळकत नं. १७१९, इंद्रप्रस्थ कॉम्प्लेक्स, स्वरुप नगर, लासुर स्टेशन, ता. गंगापुर, जि. औरंगाबाद ४२३७०२

 • Phone No. 02433-241059

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • भगूर
 • वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, मारवाडी लेन, शिवाजी चौकाजवळ, भगूर, ता., जि. नाशिक.

 • Phone No. 02433-241059

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • पेठ
 • यशवंत ग्रामिण पतसंस्था इमारत, एसबीआय जवळ, बाजारपेठ, ता. पेठ

 • Phone No. 02558-225525

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • देवळा
 • शारदा निवास, विश्वसिंधु नगर, देवळा, मु. पो. देवळा, ता. देवळा, जि. नाशिक

 • Phone No. 02592-228106

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • गोळे कॉलनी,
 • जंकी प्लाजा, गोळे कॉलनी, नाशिक

 • Phone No. 0253-2310062

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • वाशी
 • के-३०, ए पी ए एम सी, मार्केट नं. १, फेज-२, वाशी, नवी मुंबई ४०० ७०३

 • Phone No. 022-27664740

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • चाकण
 • "पृथ्वीप्रस्थ" बिल्डींग, पहिला मजला बी-३, मेन बाजार, चाकण. ता.: खेड, जि.: पुणे ४१० ५०१

 • Phone No. 021-35249009

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • धुळे
 • घर नं. ३०३६, पंचकंदिल, मुंबई आग्रा रोड, धुळे ४२४ ००१

 • Phone No. 02562-233066

 • सोमवार ते शनिवार स.१०.०० ते ६.००

 • आनंदवल्ली
 • ’प्लॉट नं. ३, आनंदी नगर,को. ऑप. हौ. सो., बस स्टॉप जवळ, आनंदवल्ली, ता./जि. नाशिक

 • Phone No. 0253-2342767

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • मालेगाव (सिन्नर) एम.आय.डी.सी.
 • प्लॉट नं. पी-२, निमा हाऊस, ग्राउंड फ्लोअर, एम.आय.डी.सी. मालेगाव, ता. सिन्नर, जि. नाशिक

 • Phone No. 0253-2342767

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • नंदुरबार
 • गांधी पुतळा जवळ, नंदुरबार. ता./जि. नंदुरबार

 • Phone No. 02564-220069

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • दोंडाईचा
 • रावलबंदु जयगंगा चॅरिटी ट्रस्ट, दोंडाईचा. जि. धुळे

 • Phone No. 02566-246470

 • सोमवार ते शनिवार स.१०.०० ते ६.००

 • भोसरी (पुणे)
 • ३८१/१, गव्हाणे वस्ती, सदाशिव पॅलेस, भोसरी, पुणे.

 • Phone No. 020-27110171

 •  
 • म्हसरुळ
 • हॉटेल शिवा जवळ, आकाश पेट्रोल पंप, दिंडोरी रोड, म्हसरुळ, नाशिक.

 • Phone No. 0253-2532772

 • सोमवार ते शनिवार स.१०.०० ते ६.०००

 • उंटवाडी (त्रिमुर्ती)
 • एन-५३/व्ही.ई./१२/८, स्वामी बिल्डींग, पाटील नगर, त्रिमुर्ती चौक, सिडको, नाशिक.

 • Phone No. 0253-239030

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • आडगांव
 • १ला मजला मथुरा, अपार्टमेंट, बस स्टॉप जवळ मुक्काम पोस्ट आडगाव तालुका - नाशिक जिल्हा - नाशिक

 • Phone No. 0253-304774

 • सोमवार ते शनिवार स. १०.०० ते ६.००

 • गोंदे धुमाळा
 • सर्वे नं. ३१२/ब, गट नं.१२३, स्टेट बँक ऑफ इंडिया जवळ, गोंदे फाटा, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक.

 • Phone No. 02553-225175

 • सोमवार ते शनिवार स.१०.०० ते ६.००

 • चांदोरी
 • गोदावरी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी मु.पो. चांदोरी ता. निफाड , जि. नाशिक पिन ४२२२०००.

 • Phone No. 02550-232974

 • सोमवार ते शनिवार शनिवार १०.०० ते ६.००

 • कॉलेज रोड
 • रहाळकर चेंबर्स " ७/७/१ ब सोहम बंगला पाटील लेन नं.३ & ४ कॉलेज रोड, नाशिक.

 • Phone No. 0253-2314881

 • सोमवार ते शनिवार १०.०० ते ६.००

 • हनुमान वाडी
 • " श्री क्रिष्णा " ड्रीम कास्टल अपार्टमेंट जवळ मखमलाबाद रोड नाशिक.

 • Phone No. 0253-2510081

 • सोमवार ते शनिवार १०.०० ते ६.००

 • अभोणा
 • संताजी चौक , नांदुरी रोड बस स्टॅंड समोर मु.पो. अभोणा ता. कळवण, जि. नाशिक.

 • Phone No. 02592-240002

 • सोमवार ते शनिवार १०.०० ते ६.००

 • मखमलाबाद
 • अंजनी कॉमप्लेक्स शॉप न.१२३, मेन रोड मु.पो.मखमलाबाद ता.जि. नाशिक.

 • Phone No. 0253-2530181

 • सोमवार ते शनिवार १०.०० ते ६.००

Quick Links

ठेव योजना

Copyright © namco-bank. All Right Reserved. | Designed & Developed By : Xposure Techmedia Pvt. Ltd.