हेड ऑफिस

अ/१६, कै. बाबुभाई राठी चौक, नेताजी सुभाषचंद्र बोस मार्ग, एम.आय.डी.सी., सातपूर, नाशिक - ४२२००७,

२३५३५८३ ते २३५३५८६, २३०८२०० ते २०६ फॅक्स नंबर : ०२५३-२३५३५८१

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते ६.०० जेवणाची वेळ दु. २.०० ते २.३० शनिवार स. १०.०० ते २.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते दु. १.१५

धनवर्धिनी

’धनवर्धिनी’, टिळकपथ, नेहरू उद्यानासमोर, नाशिक ४२२००१

२३०८२१७, २१८, २१९

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.३० व ५.३० ते ८.३० शनिवार स. १०.०० ते २.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते दु.१.१५

सकाळ सायं.

४३०/११, श्रीरामवाडी, एम. जी. रोड, नाशिक ४२२००१

२३०८२२१ आणि २२२

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.३० व ५.३० ते ८.३० शनिवार स. १०.०० ते २.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते दु. १.१५

सातपूर

ए/१६, एम.आय.डी.सी., नेताजी सुभाषचंद्र बोस मार्ग, सातपूर, नाशिक ४२२००७

२३०८२२३

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.३० ते ६.०० शनिवार स. १०.०० ते २.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते दु. १.१५

पंचवटी

कृष्णाजी जोशी कॉम्प्लेक्स, पंचवटी कारंजा, पंचवटी, नाशिक ४२२००३

२५१२९९६, २५११८४४ आणि २५१६८५१

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.३० व ५.३० ते ८.३० शनिवार स. १०.०० ते २.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते दु. १.१५

टिळकवाडी

एल-३, जी-३, सुयोजित ट्रेड सेंटर, राजीव गांधी भवन समोर, शरणपूर रोड, नाशिक ४२२००२

२३०८२२४ व २२५

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.३० व ५.३० ते ८.३० शनिवार स. १०.०० ते २.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते दु. १.१५

भद्रकाली

भद्रकाली मंदिर, भद्रकाली रोड, नाशिक ४२२००१

२३०८२२६ व २२७

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.३० व ५.३० ते ८.३० शनिवार स. १०.०० ते २.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते दु. १.१५

सायखेडा

’धनलक्ष्मी’ मु. पो. सायखेडा, ता. निफाड, जि. नाशिक

०२५५०-२३२०७४ व २३२७७४

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते ५.०० शनिवार स. १०.०० ते २.००

गांधीनगर

१९, २० व २१ शॉपिंग सेंटर, गांधीनगर, नाशिक ४२२००६

२४१४३११

सोमवार ते शुक्रवार स. ११.०० ते ३.०० व ३.३० ते ७.०० शनिवार स. १०.०० ते २.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते दु. १.१५

त्र्यंबकेश्वर

कै. मुरलीधर पुंजाजी पवार चौक, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी पथ, पाटील गल्ली, ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक

०२५९४-२३३१५५

सोमवार ते शुक्रवार स. ११.०० ते ६.०० शनिवार स. ११.०० ते ३.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते दु. १.१५

सिडको

शॉपिंग सेंटर, सिडको एरिया, शिवाजी चौक, जुने सिडको, नाशिक ४२२००९

२३९२३१९

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.३० व ५.३० ते ८.३० शनिवार स. १०.०० ते २.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते दु. १.१५

पुणारोड

"हॉटेल रविंद्र कॉम्प्लेक्स", द्वारका, नासिक-पुणा रोड, नाशिक ४२२००१

२३०८२२८

सोमवार ते शुक्रवार स. ११.०० ते ६.३० शनिवार स. १०.०० ते २.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते दु. १.१५

गंगापूररोड

विमल पार्क, मामा मुंगी मंगल कार्यालयाजवळ, गंगापूर रोड, पंपिंग स्टेशन, नाशिक ४२२००५

२३०८२२९, २३१७५६१

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.३० व ५.३० ते ८.३० शनिवार स. १०.०० ते २.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते दु. १.१५

अंबड

धंनश्री पी/४, एम. आय. डी. सी. अंबड नासिक- ४२२०१०

२३०८२३०

सोमवार ते शुक्रवार स. ११.०० ते ६.३० शनिवार स. १०.०० ते २.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते दु. १.१५

रविवारपेठ

अग्रेसर भवन विश्वस्त ट्रस्ट, सुंदर नारायन मंदिरा जवळ, नाशिक ४२२००१

२३०८२३१ आणि २३२

सोमवार ते शुक्रवार स. १०. ते २.३० व ५.३० ते ८.३० शनिवार स. १०.०० ते २.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते दु. १.१५

इगतपुरी

चांदवडकर सदन, वरची पेठ, इगतपुरी, जि. नाशिक ४२२४०३

०२५५३ - २४४२३८, २४३१३७

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.३० ते ५.३० शनिवार स. १०.३० ते २.३०

पवननगर

एस/९४२, आषाढ सेक्टर, राजरत्न नगर, पवननगर नाशिक ४२२००९

२३९३७९३

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.३० ते ५.३० शनिवार स. १०.३० ते २.३०

मनमाड

२६ ते ३१ सानप कॉम्प्लेक्स, मालेगाव मनमाड रोड, ता. नांदगांव, जि. नाशिक ४२३१०४

०२५९१ - २२२६१०

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.३० ते ५.३० शनिवार स. १०.३० ते २.३०

नामपुर

घ.न. ७२३ पेठे गल्ली, मु. पो. नामपुर, ता. सटाना जि. नाशिक ४२३२०४

०२५५५ - २३४२९४

सोमवार ते शुक्रवार स. ११.०० ते ६.०० शनिवार स. ११.०० ते ३.००

उमराणे

मेनरोड, मु. पो. उमराणे, ता. मालेगाव, जि. नाशिक ४२३११०

०२५९८ - २६४४६९, २६४३६९

सोमवार ते शुक्रवार स. ११.०० ते ६.०० शनिवार स. ११.०० ते ३.००

विंचुर

लक्ष्मीनारायण बिल्डींग, बाजार पेठ मु. पो. विंचुर, ता. निफाड, जि. नासिक ४२२३०६

०२५५० - २६६९४२, २६६३५५

सोमवार ते शुक्रवार स. ११.०० ते ६.०० शनिवार स. ११.०० ते ३.००

लासलगांव

ए ३ ते ८, राधाई संकुल, लोटमगांव रोड, मार्केट यार्ड समोर, लासलगांव, ता. निफाड, जि. नाशिक

०२५५० - २६६९४२, २६६७४२

सोमवार ते शुक्रवार स. ११.०० ते ६.०० शनिवार स. ११.०० ते ३.००

पिंपळगांव

२०१, पहिला मजला, बाबा कॉम्प्लेक्स, आग्रारोड, मु. पो. पिंपळगांव, ता. निफाड, जि. नाशिक

०२५५० - २५१२८२

सोमवार ते शुक्रवार स. ११.०० ते ६.०० शनिवार स. ११.०० ते ३.००

मालेगांव

एम. जी. लोढा, लोढा मार्केट, सटाणा रोड, मु. पो. मालेगांव जि. नाशिक ४२३२०३

०२५५४ - २५१००२ आणि २५५७९९

सोमवार ते शुक्रवार स. ११. ते ६.०० शनिवार स. ११.०० ते ३.००

सटाणा

१७९३, आशिर्वाद बिल्डींग, नेहरु रोड, मु. पो. सटाणा जि. नाशिक ४२३३०१

०२५५४ - २२४०१५ आणि २२५०७५

सोमवार ते शुक्रवार स. ११. ते ६.०० शनिवार स. ११.०० ते ३.००

नाशिकरोड

रेजिमेंटल प्लाझा, गाळा न. १०/११ तळमजला, म. गाधी रोड बिटको पॉईट जवळ, नाशिकरोड ४२२१०१

२४६०१६०

सोमवार ते शुक्रवार स. ११. ते ६.३० शनिवार स. ११.०० ते ३.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते दु. १.१५

घोटी

विजयराज मार्केट ओल्ड मंबई-आग्रा रोड मु. पो. घोटी, ता. इगतपुरी जि. नाशिक

२४६०१६०

सोमवार ते शुक्रवार स. ११. ते ६.३० शनिवार स. ११.०० ते ३.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते दु. १.१५

कळवण

श्रीराम सॉमिल समोर, बस स्टॅण्ड समोर मु. पो. ता. कळवण जि. नाशिक

०२५९२ - २२१७३९ आणि २२२५४२

सोमवार ते शुक्रवार स. ११. ते ५.०० शनिवार स. १०.०० ते २.००

इंदिरानगर

संदेश संकुल अपार्टमेंट, को-ऑप .हौ. सोसायटी, राजसारथि सोसायटी, इंदिरानगर, नाशिक ४२२००९

२३२५७९३

सोमवार ते शुक्रवार स. ११. ते ६.०० शनिवार स. ११.०० ते ३.००

सिन्नर

नगरपरिषद संकुल एस. टी. स्टॅण्ड जवळ मु. पो. सिन्नर, जि. नाशिक

०२५५१ - २२२०८४

सोमवार ते शुक्रवार स. ११. ते ६.०० शनिवार स. ११.०० ते ३.००

दिंडोरी

६ ते १०, जानकी संकुल, जुना कळवण रोड मु. पो. ता. दिंडोरी जि. नासिक

02557221402

सोमवार ते शुक्रवार स. ११. ते ६.०० शनिवार स. ११.०० ते ३.००

जालना

घर. न.१/२४/३० आणि ३१, तळमजला, सदर बाजार शोलाचौक, जालना, जि. जालना ४३१२०३

Phone No.02482236107

सोमवार ते शुक्रवार स. ११. ते ६.०० शनिवार स. ११. ते ६.००

पुणे शाखा

सिटी सर्व्हे न. १०८९, स्वामी सहवास बिल्डींग, शिवाजी रोड, बुधवार पेठ, दत्त मंदिराजवळ पुणे २

02024484003

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.३० ते १.३० व २.०० ते ६.०० शनिवार स. १०.०० ते २.३०

जळगाव

प्लॉट न.५०, बिसनजी नगर, जिल्हा पेठ, होमगार्ड कार्यालया शेजारी, जळगाव ४२५००१

Phone No.02572221364

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.३० ते ६.०० शनिवार स. १०.०० ते २.००

अहमदनगर

२४२४, पहिला मजला, दाल मंडई, अहमदनगर ४१४००१

02412354262

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते ५.०० शनिवार स. १०.०० ते २.००

दादर

राजगिर कोर्ट, विंग-बी, ग्राऊंड फ्लोअर, कोहिनुर रोड, हॉटेल प्रितम समोर दादर मुंबई ४०००१४

02224155106 / 24155426

सोमवार ते शुक्रवार स. ०९.३० ते २.०० व ५.०० ते ७.३० शनिवार स. ०९.०० ते १.३०

नांदगांव

१०८, मुनीश्री. चंद्रासागर दिगंबर जैन धर्मार्थ मेडीकल, भगवान महाविर मार्ग, मु. पो. नांदगांव ता. नांदगांव जि. नाशिक ४२३१०६

Phone No.02552242516

सोमवार ते शुक्रवार स. ११.०० ते ६.०० शनिवार स. ११.०० ते ३.००

आडगांव नाका

कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स नं. २, गाळा नं. १५ मार्केटयार्ड, पेठरोड, पंचवटी, नाशिक ३

Phone No.02532022993

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.३० व ०५.०० ते ८.०० शनिवार स. १०.०० ते २.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते दु. १.१५

वणी शाखा

१०६, पंचाल लेन, श्री. संभवनाथ जैन मुर्तीपुजक संघ मु. पो. वणी, ता. दिडोरी, जि. नाशिक

Phone No.02557220700

सोमवार ते शुक्रवार स. ११.०० ते ६.०० शनिवार स. ११.०० ते ३.००

चांदवड

डुंगरवाल कॉम्प्लेक्स, सोमवार पेठ, मु.पो. ता. चांदवड, जि. नाशिक

Phone No.02556253218

सोमवार ते शुक्रवार स. ११.०० ते ५.०० शनिवार स. १०.०० ते २.००

हैद्राबाद

पहिला मजला, अमरनाथ एनक्यु, गौलीगुडा चमन हैद्राबाद

Phone No.04024734029 / 24734329

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.३० ते ५.३० शनिवार स. १०.३० ते २.३०

श्रीरामपुर

शिवाजीरोड, श्रीरामपुर, जि. अहमदनगर ४१३७०९

Phone No.02422222650 / 222351

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.३० व ०४.३० ते ०७.३० शनिवार स. ११.०० ते ३.००

०२६१ - २६३१६७०

राहाता

म. ज्योतिबा फुले व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शॉपिंग सेंटर, दुसरा मजला, हॉल क्र. १०/११ मु. पो. राहता, जि. अहमदनगर

Phone No. --

सोमवार ते शुक्रवार शनिवार

सुरत

सिटी सर्वे नं.८६८, टीपी-६ एफपी-२६४/पी, श्री जय मारुती कॉम्प्लेक्स, तळ मजला गुजराथ समाचार प्रेस जवळ, उधना दरवाजा, रिंग रोड, सुरत

Phone No. 02612631670

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.३० व ०३.०० ते ०६.३० शनिवार स. १०.३० ते २.३०

२०२५०८३

अशोका मार्ग

भावना संकुल, अशोका मार्ग नाशिक

Phone No. 02532025083

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.३० व ०५.३० ते ०८.३० शनिवार स. १०.०० ते २.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते दु. ०१.१५

मुंबई नाका

श्री कला शक्ती अपार्टमेंट, भाभा नगर नाशिक

Phone No. 02532501938

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.३० व ०५.३० ते ०८.३० शनिवार स. १०.०० ते २.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते दु. ०१.१५

संगमनेर

गायञी सोसायटी, नवीन नगर रोड मु. पो. संगमनेर जि. अहमदनगर

Phone No. 2425222191

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.३० ते ३.०० व ०३.३० ते ०६.३० शनिवार स. ११.०० ते ३.००

जुने नाशिक

घर. नं. ३०७६, बागवान पुरा, जुने नाशिक नाशिक

Phone No. 253595811

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.३० व ०५.३० ते ०८.३० शनिवार स. १०.०० ते २.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते दु. ०१.१५

ओझर

पहिला मजला, विश्व सत्य कॉलेज समोर जाधव कॉम्प्लेक्स मु. पो. ओझर ता. निफाड, जि. नाशिक

Phone No. 2550271271

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.३० व ०५.३० ते ०८.३० शनिवार स. ११.०० ते ३.००

औरंगाबाद

४/४/८७/१ पांडे भुवन, महाराष्ट्र बँकेसमोर, चौराहा, औरंगाबाद ४३१००१

Phone No. 2402340729

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.३० व ०३.०० ते ०६.०० शनिवार स. ११.०० ते ३.००

गिरणारे

समस्त तेली वर्ग समाज मंगल कार्यालय, ग्रामपालिका घर नं. ५१, मेनरोड,बाजारपट्टी, गिरणारे, जि. नाशिक

Phone No. 2532215603

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.०० व ०३.०० ते ०६.०० शनिवार स. ११.०० ते ३.००

निफाड

रुणवाल प्लाझा, शनि चौक, ग्रामपंचायत घर नं. २७८/१/२, निफाड,मु. पो. ता. निफाड, जि. नाशिक

Phone No. 2550242006

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.०० व ०३.०० ते ०६.०० शनिवार स. ११.०० ते ३.००

येवला

घर नं. २१३९, हुंडीवाला रोड, राणा प्रताप पुतळ्या जवळ, मु. पो. येवला, जि. नाशिक ४२३४०१

Phone No. 2559267008

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.०० व ०३.०० ते ०६.०० शनिवार स. ११.०० ते ३.००

गोविंद नगर

गाळा नं. १, २, व ३ अनमोल प्राईड, चौक नं. २ गायकवाड हॉस्पीटल जवळ, गोविंद नगर, नाशिक ४२२००९

Phone No. 2532471130

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.३० व ०५.०० ते ०८.३० शनिवार स. १०.०० ते २.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते ०१.१५

देवळालीकॅम्प

नागेश भवन, तळमजला, ८२, हौसन रोड, देवळाली कॅम्प, जि. नाशिक

Phone No. 2532492525

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.३० व ०५.३० ते ०८.३० शनिवार स. ११.०० ते ३.००

हरसूल

घर नं. २४, देना बँकेसमोर, मु. पो. हरसूल, ता. ञ्यबंकेश्वर, जि. नाशिक

Phone No. 2558227555

सोमवार ते शुक्रवार स. ०९.०० ते ०५.०० शनिवार स. ११.०० ते ३.००

अशोक नगर

राजदिप इमारत, स्टेट एम्प्लॉईज सोसायटी, चाटे कोचिंग क्लास खाली, अशोक नगर, सातपुर, नाशिक ४२२००७

Phone No. 2532351921

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते ०२.३० व ०५.३० ते ०८.३० शनिवार स. १०.०० ते २.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते ०१.१५

जेलरोड

घर नं. ६३१, संत ज्ञानेश्वर नगर, जेलरोड, दसक, नाशिकरोड, नाशिक

Phone No. 2532431966

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते ०२.३० व ०५.३० ते ०८.३० शनिवार स. १०.०० ते २.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते ०१.१५

सुरगाणा

घर नं. ७०, बाजार पेठ, एन. डी. सी. सी. बँकेच्या शाखेजवळ, मु. पो. ता. सुरगाणा, जि. नाशिक

Phone No. 02593-223258

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.०० व ०३.०० ते ०६.०० शनिवार स. १०.०० ते २.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते ०१.१५

लासुर स्टेशन

ग्राम पंचायत मिळकत नं. १७१९, इंद्रप्रस्थ कॉम्प्लेक्स, स्वरुप नगर, लासुर स्टेशन, ता. गंगापुर, जि. औरंगाबाद ४२३७०२

Phone No. 02433-241059

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.०० व ०३.०० ते ०६.०० शनिवार स. १०.०० ते २.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते ०१.१५

भगूर

वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, मारवाडी लेन, शिवाजी चौकाजवळ, भगूर, ता., जि. नाशिक.

Phone No. 02433-241059

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.०० व ०३.०० ते ०६.०० शनिवार स. १०.०० ते २.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते ०१.१५

पेठ

यशवंत ग्रामिण पतसंस्था इमारत, एसबीआय जवळ, बाजारपेठ, ता. पेठ

Phone No. 02558-225525

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.३० व ३.०० ते ६.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते ६.०० शनिवार स. १०.०० ते २.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते दु. १.१५

देवळा

शारदा निवास, विश्वसिंधु नगर, देवळा, मु. पो. देवळा, ता. देवळा, जि. नाशिक

Phone No. 02592-228106

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.३० व ३.०० ते ५.३० कॅशची वेळ स. १०.०० ते ५.३० शनिवार स. १०.०० ते २.०० कॅशची वेळ स. १०.०० ते दु. १.१५

गोळे कॉलनी,

जंकी प्लाजा, गोळे कॉलनी, नाशिक

Phone No. 0253-2310062

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.३० व ५.३० ते ८.३० शनिवार स. १०.०० ते २.००

वाशी

के-३०, ए पी ए एम सी, मार्केट नं. १, फेज-२, वाशी, नवी मुंबई ४०० ७०३

Phone No. 022-27664740

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते ६.०० शनिवार स. १०.०० ते २.००

चाकण

"पृथ्वीप्रस्थ" बिल्डींग, पहिला मजला बी-३, मेन बाजार, चाकण. ता.: खेड, जि.: पुणे ४१० ५०१

Phone No. 021-35249009

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते ६.०० शनिवार स. १०.०० ते २.००

धुळे

घर नं. ३०३६, पंचकंदिल, मुंबई आग्रा रोड, धुळे ४२४ ००१

Phone No. 02562-233066

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते ६.०० शनिवार स. १०.०० ते २.००

आनंदवल्ली

’प्लॉट नं. ३, आनंदी नगर,को. ऑप. हौ. सो., बस स्टॉप जवळ, आनंदवल्ली, ता./जि. नाशिक

Phone No. 0253-2342767

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.३० व ५.३० ते ८.३० शनिवार स. १०.०० ते २.००

मालेगाव (सिन्नर) एम.आय.डी.सी.

प्लॉट नं. पी-२, निमा हाऊस, ग्राउंड फ्लोअर, एम.आय.डी.सी. मालेगाव, ता. सिन्नर, जि. नाशिक

Phone No. 0253-2342767

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते ६.०० शनिवार स. १०.०० ते २.००

नंदुरबार

गांधी पुतळा जवळ, नंदुरबार. ता./जि. नंदुरबार

Phone No. 02564-220069

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते ६.०० शनिवार स. १०.०० ते २.००

दोंडाईचा

रावलबंदु जयगंगा चॅरिटी ट्रस्ट, दोंडाईचा. जि. धुळे

Phone No. 02566-246470

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते ६.०० शनिवार स. १०.०० ते २.००

भोसरी (पुणे)

३८१/१, गव्हाणे वस्ती, सदाशिव पॅलेस, भोसरी, पुणे.

Phone No. 020-27110171

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते ६.०० शनिवार स. १०.०० ते २.००

म्हसरुळ

हॉटेल शिवा जवळ, आकाश पेट्रोल पंप, दिंडोरी रोड, म्हसरुळ, नाशिक.

Phone No. 0253-2532772

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.३० व ५.३० ते ८.३० शनिवार स. १०.०० ते २.००

उंटवाडी (त्रिमुर्ती)

एन-५३/व्ही.ई./१२/८, स्वामी बिल्डींग, पाटील नगर, त्रिमुर्ती चौक, सिडको, नाशिक.

Phone No. 0253-239030

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.३० व ५.३० ते ८.३० शनिवार स. १०.०० ते २.००

आडगांव

१ला मजला मथुरा, अपार्टमेंट, बस स्टॉप जवळ मुक्काम पोस्ट आडगाव तालुका - नाशिक जिल्हा - नाशिक

Phone No. 0253-304774

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते ६.०० शनिवार स. १०.०० ते २.००

गोंदे धुमाळा

सर्वे नं. ३१२/ब, गट नं.१२३, स्टेट बँक ऑफ इंडिया जवळ, गोंदे फाटा, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक.

Phone No. 02553-225175

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.३० व ५.३० ते ८.३० शनिवार स. १०.०० ते २.००

चांदोरी

गोदावरी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी मु.पो. चांदोरी ता. निफाड , जि. नाशिक पिन ४२२२०००.

Phone No. 02550-232974

सोमवार ते शुक्रवार शनिवार

कॉलेज रोड

रहाळकर चेंबर्स " ७/७/१ ब सोहम बंगला पाटील लेन नं.३ & ४ कॉलेज रोड, नाशिक.

Phone No. 0253-2314881

सोमवार ते शुक्रवार शनिवार

हनुमान वाडी

" श्री क्रिष्णा " ड्रीम कास्टल अपार्टमेंट जवळ मखमलाबाद रोड नाशिक.

Phone No. 0253-2510081

सोमवार ते शुक्रवार शनिवार

अभोणा

संताजी चौक , नांदुरी रोड बस स्टॅंड समोर मु.पो. अभोणा ता. कळवण, जि. नाशिक.

Phone No. 02592-240002

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.३० व ५.३० ते ८.३० शनिवार स. १०.०० ते २.००

मखमलाबाद

अंजनी कॉमप्लेक्स शॉप न.१२३, मेन रोड मु.पो.मखमलाबाद ता.जि. नाशिक.

Phone No. 0253-2530181

सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते २.३० व ५.३० ते ८.३० शनिवार स. १०.०० ते २.००

Quick Links

ठेव योजना

Copyright © namco-bank. All Right Reserved. | Designed & Developed By : Xposure Techmedia Pvt. Ltd.